luni, 30 septembrie 2013

Noi reglementari privind cursurile de formare profesionala a adultilor

CEC este un cadru european de referintă care stabileste corespondente intre sistemele nationale de calificări si are rolul unui instrument de traducere care face calificările mai transparente si mai usor de inteles in tari si sisteme diferite din Europa.
Romania a aderat la prevederile acestui cadru european si ca urmare o serie din legile referitoare la educatia adultilor au fost modificate in ultimii ani, iar CNFPA s-a transformat in ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări). Modificarile legislative se produc treptat.
In 28 mai 2013 a aparut Legea Nr.167 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor. Potrivit acesteia programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională pentru ocupaţii, meserii, specializări şi profesii, denumite în continuare ocupaţii, cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România - C.O.R.
Formarea profesională a adulţilor cuprinde formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă organizată prin alte forme decât cele specifice sistemului naţional de învăţământ.
Formarea profesională iniţială a adulţilor asigură pregătirea necesară pentru dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru obţinerea unui loc de muncă.
Formarea profesională continuă este ulterioară formării iniţiale şi asigură adulţilor fie dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite, fie dobândirea de noi competenţe. 
Competenţele profesionale se dobândesc prin iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, recalificare, definite astfel:
a) iniţierea reprezintă dobândirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime necesare pentru desfăşurarea unei activităţi;
b) calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii;
c) perfecţionarea, respectiv specializarea reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi.
d) recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, diferită de cele dobândite anterior.
Programele de formare profesională se organizează de furnizorii de formare profesională şi pentru:
 a) competenţe profesionale comune mai multor ocupaţii;
 b) competenţe-cheie;
 c) competenţe transversale.
Formele de realizare a formării profesionale a adulţilor sunt:
 a) cursuri organizate de furnizorii de formare profesională;
 b) cursuri organizate de angajatori în cadrul unităţilor proprii;
 c) stagii de practică şi specializare în unităţi din ţară sau din străinătate;
 d) alte forme de pregătire profesională.
Formarea profesională se poate realiza şi prin ucenicie la locul de muncă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu