vineri, 7 august 2015

ANC: Instructiuni pentru intocmirea listelor de specialisti si experti la care se poate apela pentru activitatea de evaluare a furnizorilor de formare profesionala


INSTRUCȚIUNI
PENTRU ÎNTOCMIREA LISTELOR DE SPECIALIȘTI ȘI EXPERȚI LA CARE SE POATE APELA PENTRU ACTIVITATEA DE EVALUARE A FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ

Baza legală: - Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura și funcționarea Autorității Naționale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților;
- Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare.

1. Fiecare comisie de autorizare trebuie să întocmească lista de specialiști care participă în comisiile de examinare.

2. Lista de specialiști este structurată pe sectoare de activitate, acestea fiind stabilite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare și sectorul de activitate al Comitetelor sectoriale.
Lista cuprinde specialiștii care participă la evaluarea sau/și monitorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților precum și la certificarea absolvenţilor programelor de formare profesională a adulților.

3. În vederea creării Listei prevăzute la pct. 1, comisia de autorizare solicită propuneri de specialiști de la inspectoratele școlare județene, agențiile județene pentru ocuparea forţei de muncă, instituţiile de învăţământ superior acreditate, camerele de comerţ şi industrie, asociaţiile profesionale, organizaţiile partenerilor sociali, furnizorii de formare etc., precum şi prin mass media.
Specialiștii au rol în efectuarea activității de evaluare a absolvenților în vederea certificării, ei fiind aceia care:
- participă la examinarea finală a absolvenților;
- apreciază, pe baza probelor de examen, dacă participanții care au parcurs programul de formare profesională au dobândit competențe profesionale care reprezintă obiectivele programului;
- verifică modul de completare și gestionare a documentelor de evidență specifice furnizorilor de formare profesională;
- semnalează comisiei de autorizare probleme apărute în desfășurarea examenului de absolvire.

4. Pentru înscrierea în Lista de specialiști, trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
- studii superioare;
- pregătire și experiență în legătură directă cu ocupația pentru care se solicită înscrierea pe lista specialiștilor;
- experiență în evaluarea de competențe profesionale sau examinarea absolvenților unor programe de formare/cursuri/studii;
- deținerea certificatului de absolvire cu recunoaștere națională pentru ocupația evaluator de - competențe profesionale sau evaluator în sistemul formării profesionale continue.

5. Comisia de autorizare emite decizii pentru înscrierea specialiștilor pe listă şi se asigură că secretariatul tehnic judeţean a făcut toate demersurile necesare pentru completarea şi actualizarea acesteia.

6. Lista de specialiști, însoţită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor menționate la pct. 4, se păstrează la secretariatul tehnic judeţean.

7. Desemnarea specialiștilor, pentru efectuarea activității de evaluare a absolvenţilor în vederea certificării, se face prin rotație.

8. Specialiștii desemnaţi pentru efectuarea activității de evaluare a absolvenţilor, în vederea certificării, sunt obligaţi să dea o declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una dintre următoarele situaţii de incompatibilitate:
• nu se află în raport de rudenie, până la gradul III inclusiv, cu conducerea furnizorului de formare profesională;
• nu se află într-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesională;
• nu au participat la elaborarea programului de formare profesională supus autorizării;
• nu au calitatea de formator în cadrul acestui program.

9. Preşedintele comisiei de autorizare selectează specialiștii, iar Secretariatul tehnic judeţean verifică dacă aceștis sunt disponibili şi dacă nu se află în situaţie de incompatibilitate. Numirea specialiștilor se face printr-o decizie a comisiei de autorizare.

10. În cazul în care o comisie de autorizare nu are posibilitatea de a selecta cel puţin doi specialiști pentru un anumit sector de activitate pe plan local, poate apela la specialiștii înscrişi în listele altor comisii.

Intocmit,
Iulia Niculina Florea
Radu Lucian Rusu
Ovidiu Sâiu

Prezentele Instrucțiuni au fost aprobate prin Hotărârea nr.3 din 11 martie 2015 a Consiliului de Administrație al Autorității Naționale pentru Calificări-ANC.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu