luni, 9 februarie 2015

Codul muncii actualizat 2015 – Prevederi privind Formarea Profesionala

A intrat in vigoare Legea nr. 12/2015, pentru modificarea si completarea Codului muncii - Legea nr. 53/2003. Potrivit noii legi absentele nemotivate si concediile fără plată vor fi scăzute din vechime. Exceptie vor face concediile fără plată pentru formare profesională.

Prevederile referitoare la obligativitatea angajatorilor de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toti salariatii, precum si cele referitoare la concediile pentru formare profesională au rămas neschimbate.


TITLUL VI: Formarea profesionala
CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 194
(1) Angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toti salariatii, după cum urmează:
a) cel putin o dată la 2 ani, dacă au cel putin 21 de salariati;
b) cel putin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariati.
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională, asigurată în conditiile alin. (1), se suportă de către angajatori.

Art. 196
(1) Participarea la formarea profesională poate avea loc la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului.
(2) Modalitatea concretă de formare profesionala, drepturile si obligatiile părtilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului în raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părtilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de muncă.

Art. 197
(1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de către acesta.
(2) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de toate drepturile salariale detinute.
(3) Pe perioada participării la cursurile sau stagiile de formare profesională conform alin. (1), salariatul beneficiază de vechime la acel loc de muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.


TITLUL III: Timpul de munca si timpul de odihna
CAPITOLUL III: Concediile
SECTIUNEA a 2-a: Concediile pentru formare profesionala

Art. 154
(1) Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

Art. 155
(1) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din initiativa sa.
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai dacă absenta salariatului ar prejudicia grav desfăsurarea activitătii.

Art. 156
(1) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel putin o lună înainte de efectuarea acestuia si trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul si durata acestuia, precum si denumirea institutiei de formare profesională.
(2) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza si fractionat în cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de învatamânt sau pentru sustinerea examenelor de promovare în anul urmator în cadrul institutiilor de învatamânt superior, cu respectarea conditiilor stabilite la alin. (1).

Art. 157
(1) În cazul în care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore.
(2) În situatia prevazută la alin. (1) indemnizatia de concediu va fi stabilită conform art. 150.
(3) Perioada în care salariatul beneficiază de concediul plătit prevazut la alin. (1) se stabileste de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu plătit pentru formare profesională va fi înaintată angajatorului în conditiile prevăzute la art. 156 alin. (1).

Art. 158
Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual si este asimilată unei perioade de muncă efectiva în ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu