marți, 12 mai 2015

Cadrul legislativ al formarii profesionale a adultilor in Romania

Principalele acte normative care reglementeaza sistemul de FPA din România sunt:
·      Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
·    Ordonanta de urgenta nr. 49/2014 privind instituirea unor masuri în domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative, ce adduce completari si modificari Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
·    Legea nr 167/2013 pentru modificarea si completarea OG nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, precum si actele normative subsecvente OG 129/2000 (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile, clasificarile si nomenclatoarele specifice), prin care sunt reglementate:
·      criteriile si procedurile de asigurare a calitatii programelor de FPA;
·      formarea profesionala, evaluarea si certificarea bazate pe competente;
·      evaluarea si recunoasterea competentelor dobândite în contexte non-formale si informale de învatare;
·  Codul Muncii (Legea nr. 53/2003), care are prevederi specifice cu privire la formarea profesionala în întreprinderi si care stipuleaza obligatia companiilor de a forma profesional personalul;
·      Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, modificata prin Legea nr. 107/2004 si Legea nr. 580/2004, prin care sunt reglementate masurile active si pasive împotriva somajului;
·  Ordinul nr. 5204/2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere si înregistrare a calificarilor din învatamântul superior în Registrul National al Calificarilor din Învatamântul Superior (RNCIS)
·     Acte normative referitoare la formarea profesionala reglementata la nivel sectorial. Aceste reglementari pot sa se refere la continutul formarii, conditiile de acces la formare, furnizarea formarii, evaluarea si certificarea rezultatelor formarii.
Prin legislatia FPA din România au fost implementate principiile europene de baza referitoare la transparenta calificarilor si la recunoasterea competentelor si calificarilor, indiferent de contextul de învatare în care acestea au fost dobândite – formal, non-formal sau informal.

Autoritatea Nationala pentru Calificari, denumita ANC, este înfiintata în temeiul Legii educatiei nationale nr. 1/2011, se organizeaza si functioneaza, în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotarârea de Guvern nr. 556/2011, ca institutie publica cu personalitate juridica, organ de specialitate în coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

A.N.C. indeplineste urmatoarele misiuni:
a) elaborarea Cadrului national al calificarilor in concordanta cu Cadrul european al calificarilor pentru invatarea pe tot parcursul vietii si gestionarea Registrului national al calificarilor;
b) monitorizarea, evaluarea si controlul implementarii Cadrului national al calificarilor la nivelul institutiilor din sistemul national de calificari;
c) monitorizarea, evaluarea si controlul sistemului de educatie continua si formare profesionala continua.

A.N.C. are urmatoarele atributii:
a) propune Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale elemente de politici si de strategii nationale, proiecte de acte normative referitoare la sistemul national al calificarilor si la formarea profesionala a adultilor;
b) participa la elaborarea de planuri sau programe de interes national in domeniul calificarilor si al formarii profesionale continue;
c) elaboreaza, implementeaza si actualizeaza Cadrul national al calificarilor, asigurand integrarea tuturor nivelurilor de calificari profesionale si academice obtinute in contexte de invatare formala, nonformala si informala;
d) elaboreaza si actualizeaza periodic metodologiile si instrumentele necesare implementarii Cadrului national al calificarilor si formarii profesionale continue;
e) desfasoara activitatile si dezvolta instrumentele necesare monitorizarii, evaluarii si controlarii procesului de implementare a Cadrului national al calificarilor;
f) asigura referentierea Cadrului national al calificarilor fata de Cadrul european al calificarilor, precum si comparabilitatea sistemului national al calificarilor cu sistemele de calificari existente in alte state;
g) asigura realizarea tehnica, gestionarea si actualizarea urmatoarelor registre nationale: Registrul national al calificarilor, Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor si Registrul national al evaluatorilor de competente profesionale;
h) coordoneaza si controleaza metodologic la nivel national descrierea calificarilor si inscrierea acestora in Registrul national al calificarilor;
i) asigura calitatea in implementarea Cadrului national al calificarilor si in formarea continua, prin elaborarea si aplicarea de metodologii, standarde si proceduri specifice, in colaborare cu institutiile interesate;
j) coordoneaza procesul de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, realizat de comisiile de autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
k) acrediteaza centrele de evaluare a competentelor profesionale, organismele de evaluare si certifica evaluatorii de evaluatori;
l) coordoneaza certificarea evaluatorilor de competente profesionale;
m) avizeaza infiintarea comitetelor sectoriale si sprijina desfasurarea activitatii acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 132/1999 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Calificarilor si al Formarii Profesionale a Adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
n) sprijina institutiile de invatamant superior in organizarea de studii de formare si dezvoltare profesionala continua;
o) propune spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului tarifele pentru serviciile de asistenta tehnica si/sau de specialitate privind: verificarea, validarea si aprobarea standardelor ocupationale si a calificarilor; elaborarea si validarea calificarilor; evaluarea si acreditarea centrelor de evaluare a competentelor profesionale, a organismelor de evaluare, a evaluatorilor de evaluatori si a evaluatorilor de competente;
p) elaboreaza metodologiile si procedurile de evaluare si certificare a evaluatorilor de competente profesionale, a evaluatorilor de evaluatori si a evaluatorilor externi, precum si normele metodologice de aplicare a acestor metodologii si le propune spre aprobare Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
q) participa, alaturi de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului la elaborarea metodologiei pentru identificarea, evaluarea si recunoasterea rezultatelor invatarii in contexte nonformale si informale;
r) participa, alaturi de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si de alte ministere interesate, la elaborarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile;
s) elaboreaza periodic rapoarte nationale privind implementarea sistemului de calificari din Romania;
t) publica anual un raport cu privire la propria activitate;
u) asigura informarea opiniei publice cu privire la functionarea sistemului national de calificari si la modalitatea de accesare si valorificare a informatiilor oferite;
v) publica manuale si ghiduri de bune practici, lucrari de sinteza in domeniul calificarilor si al formarii profesionale a adultilor;
w) concepe si implementeaza programe si proiecte nationale, internationale sau ale Uniunii Europene pentru indeplinirea misiunilor sale;
x) participa la derularea unor programe sau proiecte finantate din fondurile structurale sau de coeziune ale Uniunii Europene;
y) efectueaza activitati de transfer de cunostinte, formare, consultanta si asistenta tehnica in domeniul sau de activitate;
z) administreaza si gestioneaza resursele financiare alocate de la bugetul de stat si pe cele rezultate din venituri proprii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu